Dat is simpel: Daar waar het kan legaal in de eigen recreatiewoning (op eigen grond of grond in erfpacht) zonder verhuurverplichting wonen. Hierbij rekening houdend met de omgeving en met een duurzame toekomst, dus waar dat kan.

En daarnaast staan we eigenaren, maar ook de diverse beleidmakers graag bij in het verbeteren van de omstandigheden waarin recreatiewoningen optimaal gebruikt kunnen worden.

In Nederland wonen naar schatting honderdduizend mensen in recreatiewoonverblijven, veelal in een eigen woning én op eigen grond. Helaas verschillen de bestemmingsplannen onderling sterk, ook binnen provincies en zelfs binnen gemeenten. Dat is ook niet zo raar, want de vaak door jarenlang gedogen ontstane situaties zijn onderling heel verschillend. De BVVW zet zich in voor het structureel oplossen van de volgende knelpunten.

1 Functiewijziging: wonen in het eigen (duurzame) recreatiewoonverblijf op eigen grond moet overal kunnen.

Er zijn een flink aantal gebieden in Nederland waar recreatiewoningen al geschikt zijn voor een duurzame toekomst. Functieverandering van het gebied van recreatie naar wonen ligt daar in de redelijkheid, en verdient alle aandacht. Ook de duurzame toekomstbestendigheid van deze woningen speelt in deze transitie een belangrijke rol. Eigenaren en gemeenten zijn beide gebaat bij structureel goede oplossingen, en daar draagt de BVVW graag aan bij.

2 Programmaverbetering: een heldere scheiding tussen privé recreatiewoningen (zonder verhuurplicht) en commercieel verhuurde objecten (de commerciële vakantieparken) in wet- en regelgeving, gericht op duidelijkheid voor allen.

Er zijn veel misverstanden doordat de recreatiestempel van overheidswege een gebiedsaanduiding was, en door de ver doorgeschoten handhaving nu tot op objectniveau toegepast wordt. Een eenvoudiger indeling nu zou in de ogen van de BVVW moeten zijn om in alle (overheids)registratie, gebruiksvoorschriften en gebruiksmogelijkheden een heldere lijn te trekken tussen commerciële recreatie (verblijfsrecreatie met een verhuuroogmerk) en de eigen recreatiewoningen/2e woningen. Voor de commerciële parken dient vervolgens gekeken te worden naar het gedogen van afwijkend woongebruik. Voor de reguliere recreatiewoningen kan een functiewijziging tot de mogelijkheden gaan behoren.

3 Bijstand in gedoogsituaties: gericht op mogen blijven wonen als dat eerder (lang) is toegestaan.

Ons mooie land kent vele schrijnende situaties. Jarenlang is het permanent gebruik van recreatieobjecten oogluikend toegestaan, maar onder druk van centraal gestelde kaders zijn provincies en gemeenten allemaal op een andere manier tot handhaven, gedogen of legaliseren overgegaan. De BVVW staat aan de kant van de particuliere eigenaren/gebruikers, en staat hen bij in het zoveel mogelijk maken van het voortzetten van de permanente bewoning.

4 Gesprekspartner in overleg en dialoog: duidelijkheid brengen in de complexe en overwegend juridisch ingestoken materie van beleidsformulering, besluitvorming en beleidshandhaving.

Tegenstanders van het normaliseren van het gebruik van recreatiewoningen hebben door de jaren heen hun best gedaan om de regels en randvoorwaarden voor het legaliseren van het woongebruik (in welke vorm dan ook) zo ingewikkeld mogelijk te maken. Gelukkig zijn er steeds meer gemeenten en provincies die de voordelen beginnen te zien van genormaliseerde gebieden met voormalige recreatiewoningen. Direct na iedere functiewijziging van recreatie naar wonen keert de rust terug voor de eigenaren, maar ook achter de bureaus op het gemeentehuis, in de raadzaal, in de statenzaal, in de verschillende rechtbanken en in de media. En er wordt weer geïnvesteerd in woningen, in natuur, in duurzaamheid en in een constructieve toekomst van het gebied. De BVWW is met de ondersteuning van juristen, bestuursadviseurs en planologen een zeer geschikte gesprekspartner voor alle overheden in Nederland die vooruit willen met hun woningaanbod.

Wie zijn wij?

De BelangenVereniging Vrij Wonen (BVVW) - opgericht op 2 januari 2000 - is een statutaire vereniging die haar leden openheid geeft in het (o.a. financiële) reilen en zeilen van de vereniging, en hen uiteraard het recht geeft om mee te beslissen over de te volgen koers. Het bestuur van de BVVW kan bestaan uit zeven personen. Daarnaast is er een aantal bestuursadviseurs en zijn enige advocaten actief voor de vereniging.

De BVVW is de landelijke gesprekspartner voor de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de betrokken leden van de Tweede Kamer, en voor toonaangevende marktpartijen.

De BVVW zou graag in alle provincies over coördinatoren willen beschikken, die in de Provinciale Staten de voordelen van het mogen wonen in de eigen recreatiewoning duidelijk proberen te maken. Nu is dat alleen in Overijssel het geval.

Wat biedt de BelangenVereniging Vrij Wonen zoal?

 • Een regelmatig verschijnende nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws over Vrij Wonen.
 • Een actief verenigingsleven waar aandacht en ruimte is voor enthousiaste leden, die (actief) mee willen helpen.
 • Een volledig democratisch bestel, waarbij u dus het recht van inspraak hebt.
 • Een spreekbuis richting provinciale, landelijke én Europese politiek.
 • Specialisten die de Vereniging juridisch en planologisch ondersteunen.
 • Enkele goede en gespecialiseerde advocaten, die de Vereniging juridisch ondersteunen, en die leden van de vereniging tegen een speciaal ledentarief juridisch terzijde staan.
 • Een website met een algemeen, voor iedereen toegankelijk, gedeelte en een gedeelte dat uitsluitend toegankelijk is voor leden van BelangenVereniging Vrij Wonen.

Waar houdt de Vereniging zich verder mee bezig?

 • Het organiseren van forumavonden, waar deskundigen en politici vragen van aanwezigen beantwoorden.
 • Het leggen van contacten en het voeren van besprekingen met gemeentelijke, provinciale en landelijke overheden.
 • Contacten onderhouden met andere instanties (zoals bijv. Recron, ANWB) die zich op de een of andere manier bezig houden of indirect verbonden zijn met de problematiek van de permanente bewoning van recreatiewoningen.

Word nú lid van BelangenVereniging Vrij Wonen, samen staan we sterk!

Sluit u aan bij BelangenVereniging Vrij Wonen! Steun ons zowel via uw financiële bijdrage, als - indien mogelijk - door middel van het behulpzaam zijn bij allerlei activiteiten die met het reilen en zeilen van een vereniging te maken hebben. Bijvoorbeeld het zitting nemen in het bestuur, in één of meerdere werkgroepen, het dienst doen als park- en/of provincievertegenwoordiger, enz. Het bestuur vindt participatie van de leden heel erg belangrijk, omdat de vereniging alleen kan blijven voortbestaan met goedgemotiveerde leden. Dan beseft de overheid met een grote, krachtige en standvastige groep bewoners te maken te hebben, die in hun eerste levensbehoefte - het wonen - bedreigd wordt.

pdfHuishoudelijk Reglement
pdfStatuten

Actief worden in de Vereniging?

Diverse leden maken zich in een bestuursfunctie of als lid van één van de ingestelde werkgroepen hard voor het gezamenlijke doel waarnaar wij streven. Daarnaast zijn er per park contactpersonen nodig om snel en efficiënt leden te bereiken en ook om (meer) leden op de parken te werven. Op veel parken zijn reeds van deze contactpersonen (parkvertegenwoordigers) aanwezig, maar er zijn ook parken waar nog géén vertegenwoordiger is. Aangezien de vereniging ook op provinciaal niveau werkt (provincies pakken permanente bewoning verschillend aan), zoeken wij ook naar leden, die contactpersoon willen zijn tussen een provincie en de vereniging. Daarnaast onderhouden zij contact met parkvertegenwoordigers in hun provincie.

Is één van de hiervoor genoemde functies iets voor u? Laat het ons dan weten, middels het aanmeldingsformulier voor het lidmaatschap.
Ook úw steun en inzet is hierbij van harte welkom!

Wellicht ten overvloede delen wij u mee dat ál uw gegevens strikt vertrouwelijk zullen worden behandeld en dat deze gegevens uitsluitend zullen worden gebruikt voor het ledenbestand van BelangenVereniging Vrij Wonen. Geen enkele andere instantie krijgt inzage van uw gegevens!

Dat is simpel: Daar waar het kan legaal in de eigen recreatiewoning (op eigen grond of grond in erfpacht) zonder verhuurverplichting wonen. Hierbij rekening houdend met de omgeving en met een duurzame toekomst, dus waar dat kan.

En daarnaast staan we eigenaren, maar ook de diverse beleidmakers graag bij in het verbeteren van de omstandigheden waarin recreatiewoningen optimaal gebruikt kunnen worden.

In Nederland wonen naar schatting honderdduizend mensen in recreatiewoonverblijven, veelal in een eigen woning én op eigen grond. Helaas verschillen de bestemmingsplannen onderling sterk, ook binnen provincies en zelfs binnen gemeenten. Dat is ook niet zo raar, want de vaak door jarenlang gedogen ontstane situaties zijn onderling heel verschillend. De BVVW zet zich in voor het structureel oplossen van de volgende knelpunten.

1 Functiewijziging: wonen in het eigen (duurzame) recreatiewoonverblijf op eigen grond moet overal kunnen.

Er zijn een flink aantal gebieden in Nederland waar recreatiewoningen al geschikt zijn voor een duurzame toekomst. Functieverandering van het gebied van recreatie naar wonen ligt daar in de redelijkheid, en verdient alle aandacht. Ook de duurzame toekomstbestendigheid van deze woningen speelt in deze transitie een belangrijke rol. Eigenaren en gemeenten zijn beide gebaat bij structureel goede oplossingen, en daar draagt de BVVW graag aan bij.

2 Programmaverbetering: een heldere scheiding tussen privé recreatiewoningen (zonder verhuurplicht) en commercieel verhuurde objecten (de commerciële vakantieparken) in wet- en regelgeving, gericht op duidelijkheid voor allen.

Er zijn veel misverstanden doordat de recreatiestempel van overheidswege een gebiedsaanduiding was, en door de ver doorgeschoten handhaving nu tot op objectniveau toegepast wordt. Een eenvoudiger indeling nu zou in de ogen van de BVVW moeten zijn om in alle (overheids)registratie, gebruiksvoorschriften en gebruiksmogelijkheden een heldere lijn te trekken tussen commerciële recreatie (verblijfsrecreatie met een verhuuroogmerk) en de eigen recreatiewoningen/2e woningen. Voor de commerciële parken dient vervolgens gekeken te worden naar het gedogen van afwijkend woongebruik. Voor de reguliere recreatiewoningen kan een functiewijziging tot de mogelijkheden gaan behoren.

3 Bijstand in gedoogsituaties: gericht op mogen blijven wonen als dat eerder (lang) is toegestaan.

Ons mooie land kent vele schrijnende situaties. Jarenlang is het permanent gebruik van recreatieobjecten oogluikend toegestaan, maar onder druk van centraal gestelde kaders zijn provincies en gemeenten allemaal op een andere manier tot handhaven, gedogen of legaliseren overgegaan. De BVVW staat aan de kant van de particuliere eigenaren/gebruikers, en staat hen bij in het zoveel mogelijk maken van het voortzetten van de permanente bewoning.

4 Gesprekspartner in overleg en dialoog: duidelijkheid brengen in de complexe en overwegend juridisch ingestoken materie van beleidsformulering, besluitvorming en beleidshandhaving.

Tegenstanders van het normaliseren van het gebruik van recreatiewoningen hebben door de jaren heen hun best gedaan om de regels en randvoorwaarden voor het legaliseren van het woongebruik (in welke vorm dan ook) zo ingewikkeld mogelijk te maken. Gelukkig zijn er steeds meer gemeenten en provincies die de voordelen beginnen te zien van genormaliseerde gebieden met voormalige recreatiewoningen. Direct na iedere functiewijziging van recreatie naar wonen keert de rust terug voor de eigenaren, maar ook achter de bureaus op het gemeentehuis, in de raadzaal, in de statenzaal, in de verschillende rechtbanken en in de media. En er wordt weer geïnvesteerd in woningen, in natuur, in duurzaamheid en in een constructieve toekomst van het gebied. De BVWW is met de ondersteuning van juristen, bestuursadviseurs en planologen een zeer geschikte gesprekspartner voor alle overheden in Nederland die vooruit willen met hun woningaanbod.

Wie zijn wij?

De BelangenVereniging Vrij Wonen (BVVW) - opgericht op 2 januari 2000 - is een statutaire vereniging die haar leden openheid geeft in het (o.a. financiële) reilen en zeilen van de vereniging, en hen uiteraard het recht geeft om mee te beslissen over de te volgen koers. Het bestuur van de BVVW kan bestaan uit zeven personen. Daarnaast is er een aantal bestuursadviseurs en zijn enige advocaten actief voor de vereniging.

De BVVW is de landelijke gesprekspartner voor de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de betrokken leden van de Tweede Kamer, en voor toonaangevende marktpartijen.

De BVVW zou graag in alle provincies over coördinatoren willen beschikken, die in de Provinciale Staten de voordelen van het mogen wonen in de eigen recreatiewoning duidelijk proberen te maken. Nu is dat alleen in Overijssel het geval.

Wat biedt de BelangenVereniging Vrij Wonen zoal?

 • Een regelmatig verschijnende nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws over Vrij Wonen.
 • Een actief verenigingsleven waar aandacht en ruimte is voor enthousiaste leden, die (actief) mee willen helpen.
 • Een volledig democratisch bestel, waarbij u dus het recht van inspraak hebt.
 • Een spreekbuis richting provinciale, landelijke én Europese politiek.
 • Specialisten die de Vereniging juridisch en planologisch ondersteunen.
 • Enkele goede en gespecialiseerde advocaten, die de Vereniging juridisch ondersteunen, en die leden van de vereniging tegen een speciaal ledentarief juridisch terzijde staan.
 • Een website met een algemeen, voor iedereen toegankelijk, gedeelte en een gedeelte dat uitsluitend toegankelijk is voor leden van BelangenVereniging Vrij Wonen.

Waar houdt de Vereniging zich verder mee bezig?

 • Het organiseren van forumavonden, waar deskundigen en politici vragen van aanwezigen beantwoorden.
 • Het leggen van contacten en het voeren van besprekingen met gemeentelijke, provinciale en landelijke overheden.
 • Contacten onderhouden met andere instanties (zoals bijv. Recron, ANWB) die zich op de een of andere manier bezig houden of indirect verbonden zijn met de problematiek van de permanente bewoning van recreatiewoningen.

Word nú lid van BelangenVereniging Vrij Wonen, samen staan we sterk!

Sluit u aan bij BelangenVereniging Vrij Wonen! Steun ons zowel via uw financiële bijdrage, als - indien mogelijk - door middel van het behulpzaam zijn bij allerlei activiteiten die met het reilen en zeilen van een vereniging te maken hebben. Bijvoorbeeld het zitting nemen in het bestuur, in één of meerdere werkgroepen, het dienst doen als park- en/of provincievertegenwoordiger, enz. Het bestuur vindt participatie van de leden heel erg belangrijk, omdat de vereniging alleen kan blijven voortbestaan met goedgemotiveerde leden. Dan beseft de overheid met een grote, krachtige en standvastige groep bewoners te maken te hebben, die in hun eerste levensbehoefte - het wonen - bedreigd wordt.

pdfHuishoudelijk Reglement
pdfStatuten

Actief worden in de Vereniging?

Diverse leden maken zich in een bestuursfunctie of als lid van één van de ingestelde werkgroepen hard voor het gezamenlijke doel waarnaar wij streven. Daarnaast zijn er per park contactpersonen nodig om snel en efficiënt leden te bereiken en ook om (meer) leden op de parken te werven. Op veel parken zijn reeds van deze contactpersonen (parkvertegenwoordigers) aanwezig, maar er zijn ook parken waar nog géén vertegenwoordiger is. Aangezien de vereniging ook op provinciaal niveau werkt (provincies pakken permanente bewoning verschillend aan), zoeken wij ook naar leden, die contactpersoon willen zijn tussen een provincie en de vereniging. Daarnaast onderhouden zij contact met parkvertegenwoordigers in hun provincie.

Is één van de hiervoor genoemde functies iets voor u? Laat het ons dan weten, middels het aanmeldingsformulier voor het lidmaatschap.
Ook úw steun en inzet is hierbij van harte welkom!

Wellicht ten overvloede delen wij u mee dat ál uw gegevens strikt vertrouwelijk zullen worden behandeld en dat deze gegevens uitsluitend zullen worden gebruikt voor het ledenbestand van BelangenVereniging Vrij Wonen. Geen enkele andere instantie krijgt inzage van uw gegevens!