De onderstaande regelingen gelden voor de vier lidmaatschapsvormen:

  1. Gewoon, individueel lidmaatschap
  2. Groepslidmaatschap
  3. Verenigingslidmaatschap
  4. Solidariteitslidmaatschap

1. Individueel lidmaatschap
Gewone, individuele leden zijn de leden die de BVVW van oudsher kent. Zij hebben recht op advocatenkorting, helpdesk service, nieuwsbrief, stemrecht etc. Gewone leden betalen € 37,50 per kalenderjaar of € 35,- per jaar

2.a. Groepslidmaatschap
Dit is bedoeld voor groepen van huiseigenaren die meer zelfwerkzaam willen zijn en die als groep minder voor het lidmaatschap willen betalen. Groepsleden hebben binnen hun groep een aanspreekpunt alsmede een plaatsvervanger daarvan.

Het aanspreekpunt zorgt voor:

Aan- en afmelding van de groepsleden: namen, adressen etc. Overboeking aan de BVVW van de verschuldigde bedragen vóór aanvang van het kalenderjaar.
Onmiddellijke verspreiding van nieuwsbrieven en andere berichten die door de BVVW naar het aanspreekpunt worden toegestuurd. Een e-mailadres.

Alleen de aangemelde groepsleden kunnen, evenals gewone leden, aanspraak maken op advocatenkorting, helpdesk service, nieuwsbrief (via het aanspreekpunt), ledenpas, toegang tot het besloten gedeelte van de website en tot de ledenvergaderingen, en stemrecht.

De contributie voor het groepslidmaatschap bedraagt slechts € 20,00 per kalenderjaar. Wel dient de groep te bestaan uit minimaal 20 leden en tevens uit minimaal 35% van alle recreatiewoningen op het park of binnen de gevormde groep. De groep kan bijvoorbeeld ook bestaan uit een cluster van woningen in het buitengebied die zich al dan niet bij een groep op een park hebben aangesloten. Het bestuur van de BVVW kan op verzoek bekijken of een ander minimum aantal leden en/of een ander minimumpercentage van toepassing kan zijn.

2.b. Groepslidmaatschap voor de eerste anderhalf jaar
Wanneer een groepslidmaatschap aanvangt voor 1 juli, geldt het tarief van € 28 per persoon voor een periode van anderhalf jaar. De overige voorwaarden zijn gelijk aan de voorwaarden voor het onder 2.a. genoemde groepslidmaatschap voor het kalenderjaar.

3.a. Verenigingslidmaatschap
Het verenigingslidmaatschap is bedoeld als een collectief lidmaatschap voor leden/deelnemers van Verenigingen, Stichtingen en andere bestuursvormen, in het vervolg aangeduid als V/S. Binnen het bestuur van de aangesloten V/S functioneert de secretaris of een ander bestuurslid, of diens plaatsvervanger, als aanspreekpunt voor het bestuur van de BVVW.

Het aanspreekpunt zorgt voor:

Jaarlijkse formele opgave aan de BVVW van het totale aantal leden/deelnemers van de V/S. Bij eerste aanmelding: beschikbaarstelling van courante statuten van de V/S, alsmede goedgekeurde notulen van de algemene ledenvergadering waarin het besluit is vastgelegd tot het aangaan van het verenigingslidmaatschap bij de BVVW.
Overboeking aan de BVVW van de verschuldigde bedragen vóór aanvang van het kalenderjaar.
Onmiddellijke vermenigvuldiging en verspreiding van nieuwsbrieven en andere berichten die maximaal in tweevoud door de BVVW naar het aanspreekpunt worden toegestuurd.
Een e-mailadres.

De V/S-leden kunnen aanspraak maken op de BVVW-nieuwsbrief via het aanspreekpunt. Het bestuur van de V/S heeft een collectief recht op advocatenkorting, voor zaken die betrekking hebben op de permanente bewoning van het park als geheel en dus niet voor zaken van V/S-leden individueel. De V/S ontvangt een BVVW-ledenpas plus een extra ledenpas voor ieder blok van 25 V/S-leden, met een minimum van twee. De ledenpas staat op naam en geeft recht op helpdesk service, toegang tot het besloten gedeelte van de website en tot de ledenvergaderingen, en stemrecht.

De contributie voor het verenigingslidmaatschap bedraagt slechts € 10,00 per kalenderjaar, vermenigvuldigd met het totaal aantal leden van de V/S.
Als nadere voorwaarde voor het verenigingslidmaatschap geldt dat het aantal leden van de V/S dient te bestaan uit minimaal 70% van alle recreatiewoningen binnen het gebied waarin de V/S leden toelaat. Het bestuur van de BVVW kan op verzoek bekijken of een ander minimumpercentage van toepassing kan zijn.

4. Solidariteitslidmaatschap
Deze lidmaatschapsvorm is gericht op gedoogde of gelegaliseerde recreatieverblijfeigenaren. Solidariteitsleden hebben geen recht op advocatenkorting of helpdesk service, geen stemrecht op vergaderingen (ingevolge de statuten), en kunnen geen bestuursfunctie vervullen. Zij ontvangen wel de nieuwsbrief en kunnen deelnemen aan werkgroepen.

De contributie voor het solidariteitslidmaatschap bedraagt € 10,00 per kalenderjaar. Bij aanmelding kan gevraagd worden de gedoogstatus of legalisering aan te tonen.


Lidmaatschap per kalenderjaar, digitaal aanmelden (voor lidmaatschapsvorm 1)
Aanmeldingsformulier voor groepslidmaatschappdf
Aanmeldingsformulier voor verenigingslidmaatschappdf
Solidariteitslidmaatschap/donateur digitaal aanmelden (voor lidmaatschapsvorm 4)
Folder voor het werven van ledenpdf
Wijzigingsformulier digitaal wijzigen

Ps. Wij hebben geen antwoordnummer. A.u.b. de envelop voldoende frankeren en uw adres erop vermelden!


De onderstaande regelingen gelden voor de vier lidmaatschapsvormen:

  1. Gewoon, individueel lidmaatschap
  2. Groepslidmaatschap
  3. Verenigingslidmaatschap
  4. Solidariteitslidmaatschap

1. Individueel lidmaatschap
Gewone, individuele leden zijn de leden die de BVVW van oudsher kent. Zij hebben recht op advocatenkorting, helpdesk service, nieuwsbrief, stemrecht etc. Gewone leden betalen € 37,50 per kalenderjaar of € 35,- per jaar

2.a. Groepslidmaatschap
Dit is bedoeld voor groepen van huiseigenaren die meer zelfwerkzaam willen zijn en die als groep minder voor het lidmaatschap willen betalen. Groepsleden hebben binnen hun groep een aanspreekpunt alsmede een plaatsvervanger daarvan.

Het aanspreekpunt zorgt voor:

Aan- en afmelding van de groepsleden: namen, adressen etc. Overboeking aan de BVVW van de verschuldigde bedragen vóór aanvang van het kalenderjaar.
Onmiddellijke verspreiding van nieuwsbrieven en andere berichten die door de BVVW naar het aanspreekpunt worden toegestuurd. Een e-mailadres.

Alleen de aangemelde groepsleden kunnen, evenals gewone leden, aanspraak maken op advocatenkorting, helpdesk service, nieuwsbrief (via het aanspreekpunt), ledenpas, toegang tot het besloten gedeelte van de website en tot de ledenvergaderingen, en stemrecht.

De contributie voor het groepslidmaatschap bedraagt slechts € 20,00 per kalenderjaar. Wel dient de groep te bestaan uit minimaal 20 leden en tevens uit minimaal 35% van alle recreatiewoningen op het park of binnen de gevormde groep. De groep kan bijvoorbeeld ook bestaan uit een cluster van woningen in het buitengebied die zich al dan niet bij een groep op een park hebben aangesloten. Het bestuur van de BVVW kan op verzoek bekijken of een ander minimum aantal leden en/of een ander minimumpercentage van toepassing kan zijn.

2.b. Groepslidmaatschap voor de eerste anderhalf jaar
Wanneer een groepslidmaatschap aanvangt voor 1 juli, geldt het tarief van € 28 per persoon voor een periode van anderhalf jaar. De overige voorwaarden zijn gelijk aan de voorwaarden voor het onder 2.a. genoemde groepslidmaatschap voor het kalenderjaar.

3.a. Verenigingslidmaatschap
Het verenigingslidmaatschap is bedoeld als een collectief lidmaatschap voor leden/deelnemers van Verenigingen, Stichtingen en andere bestuursvormen, in het vervolg aangeduid als V/S. Binnen het bestuur van de aangesloten V/S functioneert de secretaris of een ander bestuurslid, of diens plaatsvervanger, als aanspreekpunt voor het bestuur van de BVVW.

Het aanspreekpunt zorgt voor:

Jaarlijkse formele opgave aan de BVVW van het totale aantal leden/deelnemers van de V/S. Bij eerste aanmelding: beschikbaarstelling van courante statuten van de V/S, alsmede goedgekeurde notulen van de algemene ledenvergadering waarin het besluit is vastgelegd tot het aangaan van het verenigingslidmaatschap bij de BVVW.
Overboeking aan de BVVW van de verschuldigde bedragen vóór aanvang van het kalenderjaar.
Onmiddellijke vermenigvuldiging en verspreiding van nieuwsbrieven en andere berichten die maximaal in tweevoud door de BVVW naar het aanspreekpunt worden toegestuurd.
Een e-mailadres.

De V/S-leden kunnen aanspraak maken op de BVVW-nieuwsbrief via het aanspreekpunt. Het bestuur van de V/S heeft een collectief recht op advocatenkorting, voor zaken die betrekking hebben op de permanente bewoning van het park als geheel en dus niet voor zaken van V/S-leden individueel. De V/S ontvangt een BVVW-ledenpas plus een extra ledenpas voor ieder blok van 25 V/S-leden, met een minimum van twee. De ledenpas staat op naam en geeft recht op helpdesk service, toegang tot het besloten gedeelte van de website en tot de ledenvergaderingen, en stemrecht.

De contributie voor het verenigingslidmaatschap bedraagt slechts € 10,00 per kalenderjaar, vermenigvuldigd met het totaal aantal leden van de V/S.
Als nadere voorwaarde voor het verenigingslidmaatschap geldt dat het aantal leden van de V/S dient te bestaan uit minimaal 70% van alle recreatiewoningen binnen het gebied waarin de V/S leden toelaat. Het bestuur van de BVVW kan op verzoek bekijken of een ander minimumpercentage van toepassing kan zijn.

4. Solidariteitslidmaatschap
Deze lidmaatschapsvorm is gericht op gedoogde of gelegaliseerde recreatieverblijfeigenaren. Solidariteitsleden hebben geen recht op advocatenkorting of helpdesk service, geen stemrecht op vergaderingen (ingevolge de statuten), en kunnen geen bestuursfunctie vervullen. Zij ontvangen wel de nieuwsbrief en kunnen deelnemen aan werkgroepen.

De contributie voor het solidariteitslidmaatschap bedraagt € 10,00 per kalenderjaar. Bij aanmelding kan gevraagd worden de gedoogstatus of legalisering aan te tonen.


Lidmaatschap per kalenderjaar, digitaal aanmelden (voor lidmaatschapsvorm 1)
Aanmeldingsformulier voor groepslidmaatschappdf
Aanmeldingsformulier voor verenigingslidmaatschappdf
Solidariteitslidmaatschap/donateur digitaal aanmelden (voor lidmaatschapsvorm 4)
Folder voor het werven van ledenpdf
Wijzigingsformulier digitaal wijzigen

Ps. Wij hebben geen antwoordnummer. A.u.b. de envelop voldoende frankeren en uw adres erop vermelden!